Ông: Đoàn Quang Kiện

Chức Vụ: Tổ Trưởng

ĐT: 0918989341

Các Thành Viên Tổ Văn Phòng

Bà: Trương Thị Hiền

Bà: Phạm Thị Hồng Vân

Bà: Đoàn Thị Mỹ Diệu

Ông: Bế Văn Chung