Bà: Nguyễn Thi Thanh Thúy

   Tổ Trưởng

Các Thành Viên Tổ Ngữ Văn

Bà: Lý Thúy Kiều

Bà: Chu Thị Mỹ Lan

Bà: Nguyễn Thị Hoa

Bà: Nguyễn Thị Hồng Bich

Bà: Phan Thái Huệ

Bà: Đin Thị Hồng Lãnh

Bà Nguyễn Thi Thu

Bà: Nguyễn Thị Kiêm Thoa

Ông: Nguyễn Khắc Tuấn