Bà: Phan Ái Ngọc  

   Tổ Trưởng            

Thành Viên Trong Tổ:

Ông: Huỳnh Kim Son

Bà: Nguyễn Lan PHương

Ông: Đặng Quyết Thắng

Ông: Nguyễn Hoàng Tân

Bà: Nguyễn Thị Ninh

Ông: Hồ Đức Hải

Bà: Trần Nguyễn Thị Diễm Thùy

Ông: Phạm Anh Tuấn

Ông: Nguyễn Minh Phương

Bà: Phạm Thị Ngọc Quỳnh