Ông: Dương Minh Đại

   Tổ Trưởng

Các Thành Viên Tổ Thể Dục- Quốc Phòng

Ông: Đặng Sỹ Trọng

Ông: Hoàng Xuân Hoàng

Ông: Trần Quang Thiệu

Ông: Lê Dương Biên

Ông: Phạm Khắc Trung

Ông: Dương Văn Hùng