Ông: Nguyễn Vũ Thành Công

   Tổ Trưởng

 

 

 

Các Thành Viên Tổ Sử-Địa- GDCD

Ông: Lê Quốc Tuấn

Ông: Hồ Quốc Phong

Ông: Hoàng Xuân Thêm

Ông: Nguyễn Khắc Sơn

Ông: Hoành Minh Chuyên

Bà: Lương Thị Lan Hương

Bà: Ph5m Thúy Quỳnh