Ông: Trương Đình Dưỡng

   Tổ Trưởng

Các Thành Viên Tổ Sinh Học

Ông: Huỳnh Tấn Mẫn

Ông: Trần Văn Hân

Ông: Hoàng Văn Kiên

Bà: Bùi Dương Vân Anh

Bà: Võ Thị Phương Thanh