Bà: Mai Ngọc Thịnh

   Tổ Trưởng

Các Thành Viên Tổ Lý

Ông: Đinh Thanh Hùng

Ông: Nguyễn Văn Thành

Ông: Phạm Vũ Thành

Ông: Đỗ Ngọc Lễ

Bà: Vũ Thị Hợp

Bà: Trần Thị Thu Hiền

Ông: Mai Ngọc Thái