Ông: Đoàn Quang Tuấn

   Tổ Trưởng

Các Thành Viên Tổ Hóa Học

Ông: Ao Văn Chương

Ông: Nguyễn Thanh Nam

Bà: Trần Thị Kim Hà

Bà: Trần Thị Mỹ Hạnh

Bà: Nguyễn Thị Giang Hương

Bà: Trần Thị Hồng