Chi ủy Chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020

   

 

Ông: Vũ Văn Bảo;   Bi Thư Chi Bộ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ông: Hà Xuân Xuất;    Phó Bí Thư Chi Bộ

 
 
 
 
 
 

 Ông Huỳnh Kim Son, Chi Ủy Viên

 
 

 

 
 

    

    Ông Trương Đình Dưỡng, Chi Ủy Viên

 
 
 
 
 
 
 
 

   

    Ông: Đoàn Quang Kiện,  Chi Ủy Viên

 
 
 
 
 
 
 

    

    Ông: Hoàng Xuân Thêm,  Chi Ủy Viên

 
 
 
 
 
 
 

    

    Bà: Trần Thị Kim Hà, Chi Ủy Viên