Ông: Trần Xuân Ân

     Chức vụ: Hiệu Trưởng

     Điện Thoại: 0913121421

     Email: xuananhtc3dateh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  

 

   Ông: Vũ Văn Bảo.

   Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng

   Điện Thoại: 0902838909

   Email: Vuvanbaodt@gmail.com

 

 

 

 

 

 

   

   Ông: Hà Xuân Xuất

   Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng

   Điện Thoại: 0945333205

   Email: Haxuanxuat@gmail.com