Ông: Hoàng Minh Chuyên

     Chức Vụ: Chủ Tịch Công Đoàn

     ĐT: 0917974579

 

 

 

     

     Ông: Hoàng Xuân Hoàng

     Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Công Đoàn

     ĐT: 0949081078

 

 

 

Các Ủy Viên:

Ông: Đinh Thanh Hùng

Bà: Lý Thúy Kiều

Bà: Bùi Dương Vân Anh

Bà: Lương Thị Lan Hương

Bà: Chu Thị Mỹ Lan